Pełnomocnik w sprawie karnej gwarancją odszkodowania

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
pełnomocnik w sprawie karnej

Zgodnie z art. 305 k.p.k. jeżeli na skutek wypadku komunikacyjnego dochodzi do uszczerbku na zdrowiu powyżej 7 dni lub utraty życia, to wszczynane jest postępowanie przygotowawcze prowadzone przez prokuraturę zmierzające do ustalenia i ukarania sprawcy wypadku. Podczas takiego postępowania przeprowadzane są dowody z przesłuchania świadków i uczestników wypadku, opinii biegłego z zakresu ruchu drogowego, sekcji zwłok w przypadku wypadku ze skutkiem śmiertelnym. Od przebiegu toczącego się postępowania uzależnione jest dochodzenie odszkodowania za powstałą szkodę. Ubezpieczyciel zobowiązany do wypłaty odszkodowania do momentu ustalenia sprawcy wypadku może wstrzymać wypłatę świadczeń.

 

Ważne, aby już podczas toczącego się postępowania przygotowawczego i sprawy karnej osoba poszkodowana była reprezentowana przez profesjonalnego pełnomocnika radcę prawnego lub adwokata. Pełnomocnik w naszym imieniu dopełni wszystkich formalności, będzie miał wgląd w akta sprawy, składał wnioski, zażalenia, dochowa wszelkich terminów. W przypadku gdy postępowanie karne zostanie zakończone w sposób niekorzystny dla nas tj. zostaniemy uznani za sprawcę wypadku lub postępowanie zostanie umorzone pełnomocnik w naszym imieniu może wnieść zażalenie na takie postanowienie. W przypadku nie dochowania terminu na wniesienie zażalenia, postanowienie jest prawomocne a my tracimy prawo do odszkodowania.

Sprawa karna rozstrzyga o winie, ale również o ewentualnym przyczynieniu się poszkodowanego do wypadku. Tak, więc brak pełnomocnika w sprawie karnej może skutkować również ustaleniem przyczynienia się  poszkodowanego do powstałej szkody. Uznane w takim postępowaniu przyczynienie stanowi dla Ubezpieczyciela podstawę do odmowy wypłaty odszkodowania lub do zaniżenia wysokości odszkodowania. Przyczynienie takie może sięgać nawet 90% co oznacza, że Ubezpieczyciel może zaniżyć odszkodowanie aż o 90%. Mając pełnomocnika w sprawie możemy uniknąć przykrych konsekwencji, będących skutkiem niedopilnowania toczącego się postępowania.

Dosyć często osoby poszkodowane nie podejmują żadnych działań podczas toczącego się postępowania karnego czekając na jego rozstrzygnięcie. Przyczyną takiej decyzji może być brak pieniędzy na wynajęcie radcy prawnego lub adwokata, bark wiedzy, czy też niechęć powrotu do tragicznych zdarzeń. Trzeba jednak pamiętać, że wybór pełnomocnika do sprawy karnej nie musi wiązać się z nakładem pieniędzy jak również bezpośrednim udziałem w toczącym się postępowaniu. Nasza Kancelaria oferuje Klientom w ramach obsługi opiekę prawną już na etapie postępowania karnego bez jakichkolwiek nakładów finansowych. To my ponosimy całe ryzyko finansowe. Gwarantujemy w ten sposób pełny nadzór nad toczącym się postępowaniem, dochowanie wszelkich formalności i terminów. W przypadku umorzenia sprawy lub uznania winnym poszkodowanego, pomimo podjętych działań Klient nie ponosi żadnych kosztów. Klient powierzając sprawę pełnomocnikowi nie uczestniczy bezpośrednio w postępowaniu, to właśnie jego pełnomocnik dokonuje w jego imieniu wszelkich formalności.

Reasumując, udział poszkodowanego w toczącym się postępowaniu karnym związanym z wypadkiem komunikacyjnym ma kluczowe znaczenie w późniejszym procesie dochodzenia odszkodowania. Warto wybrać już na samym początku pełnomocnika, który będzie reprezentował nasze interesy w takim postępowaniu.

Rate this post
5 1 vote
Oceń artykuł