Odszkodowanie z OC rolnika

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
odszkodowanie z oc rolnika

Praca w gospodarstwie rolnym wiąże się z bardzo dużym ryzykiem. Zarówno sam jego właściciel, jak też członkowie jego rodziny czy współpracownicy narażeni są na szereg niebezpiecznych sytuacji. Tylko w 2017 r. do oddziałów KRUS zgłoszono przeszło 18 000 wypadków, z czego ponad 17 200 zostało uznanych za wypadki przy pracy w rolnictwie. Jakie szkody pokrywa ubezpieczenie OC rolnika i na jakie świadczenia mogą liczyć ofiary wypadków w rolnictwie?

 

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników

 

Rolnicy prowadzący gospodarstwo rolne powyżej 1 hektara są zobowiązani do wykupienia polisy OC. Jej celem jest rekompensata szkód majątkowych bądź osobowych, które powstały wskutek działalności rolniczej. Oznacza to, że poszkodowanemu w wypadku rolniczym przysługuje odszkodowanie z OC rolnika. Zatem ubezpieczenie rolnicze chroni zarówno samego rolnika przed finansowymi konsekwencjami wynikającymi z wypadków w jego gospodarstwie, jak również interesy osób poszkodowanych.

Co ważne, jeśli rolnik – mimo obowiązku posiadania policy OC – nie wykupił jej, to osobom poszkodowanym w wypadku rolniczym przysługuje odszkodowanie z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Odszkodowanie z OC rolnika bez względu na sprawcę

 

W przypadku polisy rolniczej odszkodowanie z OC przysługuje bez względu na to, kto był sprawcą szkody. Oznacza to, że świadczenie wypłacane jest nie tylko wtedy, kiedy uszczerbek jest wynikiem działania samego rolnika. Odszkodowanie z OC należy się również w sytuacji, kiedy winnym szkody jest osoba pracująca w gospodarstwie rolnym ubezpieczonego. Nie ważne jest czy jest nim członek rodziny rolnika, zatrudniony przez niego pracownik czy sąsiad wyświadczający koleżeńską przysługę. Oczywiście do szkody musi dojść w skutek działalności prowadzonej przez rolnika.

 

Komu przysługuje odszkodowanie z OC rolnika?

 

Wachlarz osób, które mogą się ubiegać o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia Cc rolnika, jest bardzo szeroki. O wypłatę odszkodowania może ubiegać się każda osoba poszkodowana, zarówno rolnik, jak też członkowie jego rodziny, pracownicy czy osoby trzecie poszkodowane w wyniku prowadzonej działalności rolniczej. W sytuacji, kiedy poszkodowanym jest osoba pracująca w gospodarstwie rolnym, a wypadek nie jest z jej winy, może ona ubiegać się za wypłatę rekompensaty za szkodę osobową. Jeśli poszkodowanymi są zaś osoby trzecie, odszkodowanie może dotyczyć nie tylko szkód osobowych, ale też majątkowych. O wypłatę świadczeń mogą wnioskować również najbliżsi osoby, która w wyniku wypadku rolniczego poniosła śmierć.

 

Jakiego rodzaju świadczenia?

 

Z ubezpieczenia OC rolnika mogą być pokryte szkody, w których następstwie doszło do utraty, uszkodzenia bądź zniszczenia mienia poszkodowanego, uszkodzenia ciała bądź rozstroju zdrowia czy śmierci.

W ramach ubezpieczenia może być wypłacone nie tylko odszkodowanie z OC za poniesione straty, ale również zwrot kosztów leczenia, zwrot utraconych zarobków, a w uzasadnionych przypadkach również renta z tytułu zwiększonych potrzeb czy renta uzupełniająca. Każda osoba poszkodowana w wyniku wypadku rolniczego może wnioskować o zadośćuczynienie z OC za doznaną krzywdę.

 

Pogryzienie przez psa a odszkodowanie

 

Szczególną sytuacją są szkody wyrządzone przez psa rolnika. Jeśli zwierzę jest wykorzystywane w prowadzeniu działalności rolniczej (np. służy ochronie podwórka czy gospodarstwa), to rolnik ponosi odpowiedzialność za szkody przez niego wyrządzone. O braku możliwości ubiegania się o odszkodowanie z OC rolnika za szkody wyrządzone przez jego czworonoga można mówić tylko w sytuacji, kiedy sprawcą szkody jest zwierzę niezwiązane z prowadzonym gospodarstwem rolnym (np. pies domowy).

 

Odszkodowanie z OC ciągnika rolniczego

 

Ważną kwestią jest również wypłata świadczenia w sytuacji, kiedy w wypadku brał udział ciągnik rolniczy. Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE odszkodowanie z OC ciągnika przysługuje tylko w sytuacji, kiedy maszyna była wykorzystywana jako środek transportu. Co oznacza to w praktyce? W przypadku, kiedy ciągnik jest jedynie generatorem siły napędowej innej maszyny (np. opryskiwacza), a szkoda powstała na wskutek chociażby przewrócenia się ciągnika na poszkodowanego, to poszkodowanemu nie przysługuje odszkodowanie z OC ciągnika. W takiej sytuacji niezwykle ważne jest posiadanie przez rolnika polisy OC, która będzie pokrywała podobne szkody. Orientacja, z której polisy przysługuje odszkodowane jest bardzo ważne. Wnioskowanie o wypłatę odszkodowania z OC ciągnika w sytuacji, kiedy ten nie pracował jako środek transportu, będzie bezskuteczne i nie pozwoli na uzyskanie wypłaty świadczenia.

 

Kiedy polisa OC rolnika nie obowiązuje?

 

Istnieje kilka sytuacji, w których ochrona w ramach polisy OC jest wyłączona. Odszkodowanie z OC rolnika nie obejmuje szkód majątkowych wyrządzonych rolnikowi, członkom jego rodziny i pracownikom w jego gospodarstwie. Tym samym nie ma szans na pozyskanie świadczenia w przypadku zniszczenia rzeczy ww. osób.

Ponadto ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych wskazuje jasno przypadki, których nie obejmuje ochrona polisy OC rolnika. O świadczenie nie można ubiegać się, gdy:

  • szkoda była spowodowana przeniesieniem chorób zakaźnych niepochodzących od zwierząt,
  • szkoda w mieniu wynikająca z wady towarów dostarczonych przez osobę objętą ubezpieczeniem albo wykonywaniem usług. W sytuacji, kiedy wskutek tych wad nastąpiła szkoda na osobie, zakład ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności tylko w przypadku, gdy osoba objęta ubezpieczeniem była świadoma tych wad;
  • szkody wynikające z uszkodzenia, zniszczenia, utraty lub zaginięcia rzeczy wypożyczonych lub przyjętych przez osobę objętą ubezpieczeniem OC rolników do użytkowania, przechowania lub naprawy;
  • szkodą była utrata gotówki, biżuterii, dzieł sztuki, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i innych;
  • szkoda polegała na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska;
  • szkoda wynika z kar pieniężnych, grzywien sądowych i administracyjnych, a także kar lub grzywien związanych z należnościami wobec budżetu państwa.
 

Alkohol i umyślne działanie sprawcy

 

Wielu poszkodowanych zastanawia się, czy może ubiegać się o odszkodowanie z OC rolnika, jeśli sprawca szkody był pod wpływem alkoholu lub jego działanie było celowe. W takich przypadkach osobom poszkodowanym również przysługuje wypłata świadczenia. Jednak w przypadku stwierdzenia działania pod wpływem alkoholu lub działania umyślnego przez sprawcę, firma ubezpieczeniowa ma prawo domagać się od sprawcy tzw. odszkodowania regresowego. Mówiąc wprost, dokonując szkody pod wpływem alkoholu bądź działając umyślnie, sprawca będzie obciążony wysokością odszkodowania wypłaconego osobom poszkodowanym.

 

Warto korzystać z pomocy

 

Dochodzenie wypłaty odszkodowania bądź zadośćuczynienia z tytułu wypadku w rolnictwie bywa często skomplikowane. Warto pamiętać, że to na poszkodowanym ciąży obowiązek zgłoszenia roszczenia i udowodnienia prawa do jego wypłaty. Formalności związane z egzekwowaniem należnego świadczenia mogą być dla części osób bardzo trudne. Szczególnie w sytuacji, kiedy w wyniku wypadku doszło do dużego uszczerbku na zdrowiu bądź nawet utraty życia. Wielu poszkodowanych bądź ich bliskich w takich sytuacjach poddaje się i rezygnuje z walki z firmą ubezpieczeniową. A wystarczy przecież skorzystać z fachowej pomocy prawników Kancelarii Legatis, którzy od lat zajmują się egzekwowaniem należnych odszkodowań. Wyznaczenie pełnomocnika w sprawie odszkodowawczej pozwoli poszkodowanemu wyegzekwować należne kwoty świadczeń z tytułu poniesionych strat. A jest o co walczyć, gdyż sumy gwarantowane polis OC rolników wynoszą 1 mln euro w przypadku szkód majątkowych i 5 mln euro w przypadku szkód osobowych. Zrozumiałe jest, że nie każda osoba poszkodowana w wypadku rolniczym ma siły na dodatkową batalię z ubezpieczycielem. Dlatego lepiej oddać sprawę odszkodowania w doświadczone ręce prawników, którzy w pełni zadbają o interesy swojego klienta.

Najpopularniejsze artykuły

Rate this post
5 1 vote
Oceń artykuł