Odszkodowanie z OC – jak uzyskać satysfakcjonującą kwotę od ubezpieczyciela

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Odszkodowanie z OC za wypadek komunikacyjny – Definicja prawna: czym jest ubezpieczenie OC?


OC jest to obligatoryjne ubezpieczenie majątkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z dnia 22.05.2003 r. stanowi, że aktualną polisę OC muszą posiadać wszystkie dopuszczone do ruchu pojazdy mechaniczne, bez względu na to czy są użytkowane. Ubezpieczenie OC zobowiązuje zakład ubezpieczeń do powetowania strat osób trzecich, powstałych wskutek ruchu pojazdu. Odpowiedzialność cywilna w tym wypadku stanowi ochronę majątku osób ubezpieczonych oraz gwarantuje wypłatę odszkodowania pokrzywdzonym.

Kiedy i komu przysługuje prawo do odszkodowania OC?


Odszkodowanie z tytułu polisy OC przysługuje każdemu, kto wskutek ruchu pojazdu mechanicznego doznał uszczerbku majątkowego lub zdrowotnego spowodowanego czynnościami osób trzecich. Innymi słowy, jeżeli spowodujemy wypadek komunikacyjny, to wszelkie straty osoby poszkodowanej pokrywa właściwy zakład ubezpieczeń, na mocy zawartej z nami umowy. Ubezpieczeniem OC objęte są również szkody powstałe na parkingu, w czasie garażowania, ładowania i wyładowywania pojazdu oraz podczas wsiadania lub wysiadania z niego.

Właściwy umowie zakład ubezpieczeń ponosi odpowiedzialność za szkodę do kwoty ustalonej sumą gwarancyjną. Co 5 lat sumy gwarancyjne ustala Komisja Europejska i na bieżący rok wynoszą one odpowiednio: 1,22 mln euro w przypadku szkody na osobie (na jednego poszkodowanego), 6,07 mln euro w przypadku szkody na osobie na jedno zdarzenie drogowe oraz 1,22 mln euro za szkody materialne.


Jak wygląda droga sądowa w dochodzeniu odszkodowania komunikacyjnego?


Kiedy uzyskanie odszkodowania OC jest trudne bądź kwota odszkodowania niewymierna w stosunku do poniesionych strat, warto dochodzić swoich praw na drodze sądowej. Pierwszym krokiem jest złożenie w odpowiednim sądzie pozwu o odszkodowanie. Pozew musi zawierać przede wszystkim żądanie zasądzenia wskazanej kwoty, ale także wnioski dowodowe oraz ich uzasadnienia. W przypadku odszkodowania za uszczerbek na zdrowiu, do wniosku muszą zostać dołączone dokumenty medyczne. Poszkodowany musi także opisać przebieg leczenia i jego skutki, jak również wykazać, że wypadek wpłynął trwale na kondycję zdrowotną, psychiczną lub jakość życia. Załączone materiały bada biegły lekarz i na ich podstawie ustala uszczerbek na zdrowiu wyrażany procentowo oraz wpływ uszczerbku na życie poszkodowanego.

Po złożeniu pozwu poszkodowany otrzymuje odpis odpowiedzi pozwanego, a następnie sąd ustala termin rozprawy. Na ogół trwa to od miesiąca do pół roku. Pełne postępowanie sądowe, wraz z postępowaniem dowodowym i opiniami biegłych, może trwać około roku w jednej instancji (w zależności od sprawności danego sądu i wielkości miasta).


Ile wynoszą koszty postępowania sądowego w sprawach o odszkodowanie z tytułu OC?


Na koszty procesowe składają się następujące komponenty: opłata w wysokości 5% wartości przedmiotu sporu za wniesienie pozwu, opłata skarbowa za pełnomocnictwo (na chwilę obecną 17 zł) oraz zaliczka na poczet koniecznych opinii sporządzonych przez biegłych sądowych (ok. 500-1000 zł). Do tego należy doliczyć opłatę za usługę prawniczą oraz ewentualne koszty prawnika strony przeciwnej na wypadek, gdyby pozwany sprawę wygrał. Łatwo obliczyć, że przy sprawach o wysokie odszkodowanie ryzyko finansowe jest relatywnie duże, natomiast jeśli okoliczności faktyczne i prawne są dla poszkodowanego sprzyjające, z pewnością warto walczyć o odszkodowanie na wokandzie.


Rodzaje odszkodowań


Odszkodowanie z OC sprawcy


W przypadku kolizji drogowej, w której doszło do uszkodzenia mienia lub uszczerbku na zdrowiu, dochodzimy odszkodowania na podstawie polisy OC sprawcy zdarzenia. Przy niegroźnych stłuczkach i otarciach, uczestnicy zwykle dochodzą do porozumienia bez udziału organów ścigania. Wówczas wystarczy spisać oświadczenie sprawcy o winie, wypisać dane osobowe uczestników zdarzenia oraz ich numery PESEL, datę zdarzenia, miejsce, marki i numery rejestracyjne samochodów lub samochodu, który spowodował szkodę, nr polisy i prawa jazdy sprawcy oraz poszkodowanego.

Oświadczenie powinno również zawierać opis okoliczności zdarzenia, a także zgodę sprawcy na pokrycie strat poszkodowanego z polisy OC. W takich sytuacjach zazwyczaj nie ma potrzeby wzywania policji i ubezpieczenie sprawcy pokrywa koszty naprawy pojazdu oraz – w razie konieczności – koszty wynajmu samochodu zastępczego. Jeśli jednak sytuacja jest niejednoznaczna, sprawca nie poczuwa się do odpowiedzialności lub zachodzi podejrzenie, że wskutek zdarzenia mogło dojść do uszkodzenia ciała, należy bezzwłocznie wezwać policję. Protokół sporządzony przez policjanta jest niezbędny przy wszczęciu postępowania sądowego. W tej chwili firmy ubezpieczeniowe oferują procedurę zgłaszania szkody przez stronę internetową. Jest to szybki i sprawny sposób na uzyskanie odszkodowania i likwidację szkody.


Odszkodowanie z OC bez sprawcy


W sytuacji, w której nie można ustalić sprawcy kolizji, winny uciekł z miejsca zdarzenia bądź pojazd, który spowodował wypadek nie posiadał ważnej polisy OC, odszkodowanie gwarantuje ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny UFG. Wypłata odszkodowania następuje najszybciej gdy pojazd odpowiedzialny za kolizję nie posiadał ważnej polisy OC. Tożsamość osoby odpowiedzialnej za kolizję łatwo ustalić. Gdy sprawcy nie udaje się wskazać, możemy napotkać trudności z uzyskaniem odszkodowania za mienie, bowiem UFG wypłaci odszkodowanie z tytułu uszkodzenia pojazdu tylko wówczas, gdy osoba poszkodowana w wypadku trafiła do szpitala, poddana była rehabilitacji lub przebywała na rekonwalescencji dłużej niż 14 dni.

Procedura dochodzenia odszkodowania OC bez sprawcy jest nieco bardziej złożona, ale w istocie analogiczna do tradycyjnej. Niezbędny jest tu protokół policji, która po wezwaniu na miejsce wypadku szacuje czy na podstawie zastałych okoliczności rzeczywiście mogło dojść do opisanego przez nas zdarzenia. Jeżeli sprawca uciekł z miejsca kolizji bądź wypadku, policja wszczyna trwające 30 dni dochodzenie, mające na celu ustalenie jego danych osobowych.

Możemy ubiegać się o odszkodowanie z UFG jeszcze przed zakończeniem dochodzenia przez policję, jeśli jednak w jego toku uda się ustalić sprawcę, wówczas kierujemy wniosek o wypłatę odszkodowania do właściwego ubezpieczyciela. Należy pamiętać, że UFG nie posiada własnego likwidatora szkód, dlatego wybieramy to towarzystwo ubezpieczeniowe, które wypłaca najwyższe odszkodowania. Najlepszym wskaźnikiem będzie aktualizowany corocznie raport Rzecznika Ubezpieczonych, w którym zawarty jest wykaz skarg na poszczególnych ubezpieczycieli.

Wybrany ubezpieczyciel ma obowiązek zlikwidować szkodę w ciągu 30 dni. Jeśli wycena szkody okaże się krzywdząca, poszkodowany ma prawo do odwołania. UFG wypłaci odszkodowanie także wówczas, gdy wskutek wypadku którykolwiek z uczestników kolizji doznał obrażeń i trafił do szpitala oraz wtedy, gdy konieczna była rehabilitacja lub pobyt na zwolnieniu lekarskim.


Kto może dochodzić odszkodowania z OC?


Każda osoba poszkodowana w wypadku drogowym ma prawo ubiegać się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie z polisy OC sprawcy, ze względu na uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie mienia.


Dochodzenie zadośćuczynienia wskutek doznania uszczerbku na zdrowiu


Osoba poszkodowana w wypadku komunikacyjnym może domagać się wypłaty zadośćuczynienia tytułem doznanego uszczerbku na zdrowiu. Procedura wypłaty wygląda inaczej niż w przypadku wypłat NNW. Uszczerbek na zdrowiu zaliczamy do tzw. szkód na osobie, wobec których zgłaszamy roszczenia. Wypłatę z tego tytułu określamy terminem świadczenia. Zadośćuczynienie za szkody na osobie, poniesione wskutek wypadku komunikacyjnego, powinno rekompensować utratę zdrowia fizycznego oraz psychicznego, cierpienie, traumę itp. i w związku z tym nie da się go wyliczyć procentowo, jak się to robi w przypadku wypłat NNW. Wysokość roszczenia określa poszkodowany. Oprócz zadośćuczynienia, osoba poszkodowana może domagać się również zwrotów kosztów leczenia, dojazdów, rehabilitacji, utraconych wskutek niezdolności do pracy zarobków, renty w przypadku długotrwałego leczenia bądź jednorazowego świadczenia na poczet założenia działalności gospodarczej, gdy kontynuacja poprzednio wykonywanego zawodu jest niemożliwa. Zgłoszenie szkody osobowej musi nastąpić do 3 lat od dnia zdarzenia, potem roszczenia ulegają przedawnieniu. Jeżeli jednak poszkodowany dozna poważnego uszczerbku na zdrowiu, trwającego dłużej niż 7 dni, roszczenie przedawnia się z upływem 20 lat od dnia zdarzenia.


Wypadek komunikacyjny


Ubezpieczenie OC sprawcy wypadku chroni zarówno pasażerów sprawcy, jak i wszystkie osoby przebywające w samochodzie poszkodowanego. Wypadki komunikacyjne dotyczą również rolników, jednak w przypadku, gdy do zdarzenia drogowego dochodzi na skutek zderzenia z maszyną rolniczą, poszkodowany dochodzi odszkodowania na mocy OC gospodarstwa rolnego.


Pieszy – Odszkodowania OC za śmierć w wypadku samochodowym


W przypadku potrącenia pieszego lub rowerzysty na pasach bądź poza nimi, OC pokryje roszczenia zarówno pieszego, jak i rowerzysty. Polskie prawo stanowi, że za szkody powstałe w wyniku zdarzenia drogowego z udziałem pieszych, winę zawsze ponosi kierowca, po za sytuacjami, w których zaistniały przesłanki egzoneracyjne (wykluczające jego odpowiedzialność). Zarówno pieszy jak i rowerzysta może domagać się odszkodowania nawet wówczas, gdy postępowanie karne mające na celu orzeczenie winy sprawcy jest jeszcze w toku bądź gdy sprawca zostanie uniewinniony.


Pasażer – Odszkodowania OC za śmierć w wypadku samochodowym


W ujęciu prawnym pasażer to osoba, która nie ma bezpośrednio wpływu na prowadzenie pojazdu. Właściciel pojazdu przebywający w chwili zdarzenia drogowego na miejscu pasażera, ma prawo do ubezpieczenia z OC swojego własnego samochodu. Zdarza się, że w podobnych sytuacjach właściciele pojazdów nie zgłaszają roszczeń wobec ubezpieczyciela, ponieważ ich pojazd był prowadzony przez bliską osobę. Jest to często popełniany błąd, ponieważ w świetle prawa osoba poszkodowana może dochodzić swoich roszczeń bezpośrednio u ubezpieczyciela, natomiast w momencie gdy towarzystwo ubezpieczeniowe zaspokoi roszczenie wobec poszkodowanego, obowiązek odszkodowawczy sprawcy zdarzenia ustaje.


Małżonek – Odszkodowania OC za śmierć w wypadku samochodowym


Po nowelizacji przepisów w 2007 r. Uchwała Sądu Najwyższego stanowi, że ubezpieczyciel odpowiada za szkodę na osobie wyrządzoną przez kierowcę, w tym również pasażerowi będącemu współwłaścicielem pojazdu, na mocy odpowiedzialności gwarancyjnej. Oznacza to, że w przypadku gdy mąż spowoduje wypadek samochodowy, jego żona będąca współpasażerką i współwłaścicielką pojazdu może domagać się zadośćuczynienia od ubezpieczyciela własnego pojazdu. Zadośćuczynienie wypłaca towarzystwo ubezpieczeniowe, a nie mąż, zatem budżet domowy nie ulega obciążeniu. W świetle tej ustawy żona nie mogłaby się jednak domagać odszkodowania za mienie.


Rodzina – Odszkodowania OC za śmierć w wypadku samochodowym


Jeżeli wskutek wypadku komunikacyjnego dochodzi do śmierci osoby bliskiej, rodzina ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie. W określeniu przyczyny utraty bliskiej osoby pomaga Krajowy Rejestr Osób Poszkodowanych. Rodzina ma prawo ubiegać się o zadośćuczynienie również wówczas, gdy na skutek śmierci bliskiego uległa pogorszeniu jej sytuacja życiowa. Zgodnie z przepisami za krąg najbliższych uważa się małżonka, rodzica, dziecko lub przedstawiciela majątku zmarłego, ale o zadośćuczynienie i odszkodowanie w rzadszych wypadkach mogą ubiegać się również dziadkowie, rodzeństwo, a nawet konkubenci. Oprócz zadośćuczynienia, rodzina może domagać się także zwrotu kosztów poniesionych z tytułu pogrzebu i pochówku, utraconych dochodów oraz kosztów leczenia, dojazdów itd. Roszczenia te pokrywa ubezpieczenie OC sprawcy wypadku.


Jak wywalczyć satysfakcjonujące odszkodowanie i zadośćuczynienie z ubezpieczenia OC?


Kancelaria Prawna Legatis obsługuje zarówno szkody komunikacyjne, jak i osobowe. Dbamy o to, by wywalczone przez nas odszkodowanie bądź zadośćuczynienie zabezpieczyło potrzeby klienta oraz jego rodziny. Nasz zespół tworzą wysoko wykwalifikowani i doświadczeni prawnicy. Dzięki doskonałym kompetencjom uzyskujemy rekordowe wypłaty roszczeń od takich towarzystw ubezpieczeniowych jak: Allianz, Aviva, Axa, Compensa, Concordia, Ergo Hestia, Generali, HDI, Interrisk, Link4, Liberty Direct, MTU, Proama, PZU, TUW, TUZ, Uniqua czy Warta.


Najczęściej zadawane pytania:


Czy odszkodowanie jest opodatkowane?


Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, że świadczenia z tytułu ubezpieczeń osobowych lub majątkowych, w tym odszkodowania oraz zadośćuczynienia, są zwolnione z podatku. Wyjątki stanowią odszkodowania za szkody składników prowadzonej działalności gospodarczej lub działów specjalnej produkcji rolnej.


Czy odszkodowanie jest przychodem?


W świetle prawa podatkowego odszkodowanie stanowi przychód, jednak odszkodowania komunikacyjne są zwolnione z opodatkowania (drobne wyjątki dotyczą prowadzonych działalności gospodarczych).


Czy kwoty odszkodowań wypłacane są netto, czy brutto?


Odszkodowania na podstawie polisy OC powinny być wypłacane brutto, czyli obejmować podatek VAT. Wyjątek dotyczy przedsiębiorstw, dla których podatek od towarów i usług nie stanowi szkody z uwagi na możliwość jego odliczenia.


Przedawnienia odszkodowania


Artykuł 819 § 1 k.c. ustanawia, że roszczenia z tytułu umowy ubezpieczenia mienia przedawniają się z upływem 3 lat. Wyjątkiem są roszczenia z umów OC, które przedawniają się z upływem czasu przewidzianego dla danego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem karalnym lub zaniedbaniem zobowiązania.


Jaki jest czas na odwołanie?


Jeżeli całkowita wartość odszkodowania przyznanego przez ubezpieczyciela jest zaniżona, mamy 3 lata na złożenie odwołania od tej decyzji. Jeżeli szkoda nastąpiła w następstwie zbrodni bądź występku, na odwołanie mamy aż 20 lat.

Najpopularniejsze artykuły

Rate this post
0 0 votes
Oceń artykuł