733 100 330

Bezpłatna infolinia 24/7

Odszkodowanie z OC za opiekę nad poszkodowanym. Kiedy się o nie ubiegać?

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > odszkodowanie z oc  > Odszkodowanie z OC za opiekę nad poszkodowanym. Kiedy się o nie ubiegać?

Odszkodowanie z OC za opiekę nad poszkodowanym. Kiedy się o nie ubiegać?

Odszkodowanie z OC za opiekę nad poszkodowanym. Kiedy się o nie ubiegać? 1

Odszkodowanie z OC sprawcy może obejmować koszty opieki nad poszkodowanym w wypadku. Kto ma prawo się o nie ubiegać? Jakie dowody warto przedstawić? Ile może wynieść świadczenie?

Pokrycie kosztów opieki

Odszkodowanie z OC z tytułu pokrycia kosztów opieki, jaką musiał być objęty poszkodowany w wypadku, reguluje Kodeks cywilny. Według art. 444 § 1 naprawienie szkody obejmuje wszystkie koszty wynikające z uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia u osoby poszkodowanej. Należą do nich szeroko rozumiane koszty leczenia, jak również koszty opieki osoby trzeciej w momencie, kiedy poszkodowany jej wymagał. Oznacza to, że odszkodowanie z OC za wypadek komunikacyjny może obejmować koszty opieki nad poszkodowanym, jeśli poniesiony przez niego uszczerbek wymagał pomocy osoby trzeciej.

Specjalistyczna opieka

Pierwszą kategorią kosztów, jakie może obejmować odszkodowanie z OC, są koszty specjalistycznej opieki świadczonej na rzecz poszkodowanego. Może zdarzyć się tak, że w wyniku wypadku poszkodowany poniesie tak duży uszczerbek na zdrowiu, że będzie wymagał specjalistycznej pomocy pielęgniarskiej. Ponadto, jeśli skutkiem wypadku jest niepełnosprawność poszkodowanego, bardzo często konieczna jest również specjalistyczna opieka pielęgnacyjna.  Ta świadczona jest nie tylko przez wykwalifikowany personel medyczny, ale również przez opiekunów z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym drugim przypadku pomoc obejmuje z reguły czynności pielęgnacyjne przy poszkodowanym (np. mycie, karmienie, zmiana pościeli), jak również pomoc w wykonaniu niektórych codziennych czynności (np. zakupy, pranie odzieży, utrzymanie czystości w pomieszczeniach, w których przebywa poszkodowany). W takich przypadkach ubieganie się o odszkodowanie z OC sprawcy z tytułu kosztów opieki nad poszkodowanym jest jak najbardziej zasadne.

Pomoc osób najbliższych

Jednak odszkodowanie za opiekę nad poszkodowanym przysługuje również w przypadku, kiedy pomoc jest świadczona przez najbliższą osobę poszkodowanego (żonę, męża, dziecko, rodzica). Odniesione w wypadku urazy mogą rzutować na zdolność poszkodowanego do wykonywania niektórych czynności. Wprawdzie nie będzie on wymagał specjalistycznej opieki, jednak pomoc najbliższych w codziennych czynnościach może być niezbędna. W zakres tej opieki wchodzą nie tylko czynności związane z podawaniem leków czy ze zmianą opatrunków, ale również te dotyczące przygotowywania posiłków, pomocy przy ubieraniu się czy sprzątaniu. Co ważne, chociaż opieka świadczona przez najbliższych poszkodowanego jest z reguły świadczona nieodpłatnie, poszkodowany również ma prawo żądać od ubezpieczyciela wypłaty odszkodowania z tytułu tego rodzaju opieki.

Jak wyliczana jest wysokość odszkodowania?

O ile w przypadku ubiegania się o odszkodowanie z OC sprawcy z tytułu specjalistycznej opieki nad poszkodowanym ustalenie stawki należnego świadczenia nie będzie większym problemem, o tyle wiele sporów powstaje w przypadku wyceny wysokości rekompensaty z tytułu opieki świadczonej przez osoby bliskie.

W pierwszym przypadku z reguły stosowana jest stawka godzinowa obowiązująca za konkretnego rodzaju usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania poszkodowanego. Najczęściej do wyliczeń wykorzystywana jest stawka godzinowa pracy pielęgniarki środowiskowej (od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych) lub pracownika opiekuńczego MOPS (8-15 zł). Kalkulacja w takim przypadku jest prosta. Świadczenie powinno być równe iloczynowi stawki godzinowej i sumy godzin świadczonej opieki.

Jak jednak oszacować wysokość świadczenia za opiekę świadczoną przez najbliższą osobę? Przecież poszkodowany nie płaci żonie czy dziecku za świadczoną pomoc. Jak jednak wskazują wyroki sądów, poszkodowany nie musi wcale ponieść realnych wydatków na opiekę świadczoną przez najbliższych, aby móc się ubiegać o odszkodowanie z tego tytułu. W tym przypadku rozwiązań jest kilka. Można zastosować stawkę godzinową usług opiekuńczych. Niekiedy stawka jest ilorazem minimalnego wynagrodzenia netto i liczby godzin pracy w danym miesiącu. Mimo różnorodnych wyliczeń towarzystwa ubezpieczeniowe często zaniżają stawki godzinowe uwzględniane przy świadczeniu opieki przez osoby najbliższe.

W przypadku opieki świadczonej przez osobę najbliższą może mieć również miejsce sytuacja, kiedy konieczność zajęcia się bliskim poszkodowanym w wypadku wymaga od członka rodziny rezygnacji ze swojej pracy zawodowej. Wówczas podstawą do wyliczenia wysokości świadczenia może być wartość utraconego dochodu.

Jakie dowody?

Łatwość przedstawienia dowodów poniesionych kosztów również zależy od tego, czy opieka była świadczona przez specjalistę czy osobę bliską. W przypadku wsparcia pielęgniarki wystarczającym dowodem będą faktury za jej usługi. Pomoc pracownika MOPS może być poświadczona decyzją administracyjną poszerzoną o informację czy całość usług była świadczona odpłatnie.

W przypadku opieki świadczonej przez najbliższych warto sporządzić oświadczenie o opiece nad poszkodowanym. Co powinno zawierać? Oprócz danych osobowych poszkodowanego i opiekuna wymiar godzinowy i charakter świadczonej opieki. Dlatego w przypadku opieki osób najbliższych niezwykle istotne jest określenie w wymiarze czasowym świadczonej pomocy.

Przedstawione ubezpieczycielowi dowody powinny też jasno określać okres, przez jaki konieczne było korzystanie przez poszkodowanego z opieki osób trzecich, np. miesiąc od przebytej operacji.

Opinia lekarza bardzo pomocna

Doskonałym dowodem braku zdolności poszkodowanego do samodzielnego funkcjonowania będzie orzeczenie lekarza specjalisty. Wskaże on jak długo poszkodowany był zmuszony do korzystania z pomocy innych. Dokumentacja medyczna będzie też potwierdzeniem poniesionych przez poszkodowanego urazów, które będą uzasadniać konieczność korzystania przez poszkodowanego z opieki innych.

Komu przysługuje odszkodowanie?

Odszkodowanie z OC sprawcy z tytułu kosztów opieki nad poszkodowanym przysługuje poszkodowanemu. Nawet wtedy, kiedy ich część lub całość pokrywają członkowie rodziny. Dlatego też tylko poszkodowany jest osobą uprawnioną do zgłoszenia szkody do firmy ubezpieczeniowej. Ubezpieczyciel w ciągu 30 dni powinien wypłacić zawnioskowane świadczenie.

Nie tak łatwo o ubezpieczenie

Jednak firmy ubezpieczeniowe niezbyt często przychylają się do wysokości przedstawionych przez poszkodowanych szkód. Bardzo często ubezpieczyciel zaniża stawki godzinowe za usługi opiekuńcze. Szczególnie, jeśli odszkodowanie za wypadek komunikacyjny dotyczy nieodpłatnej opieki świadczonej przez członków rodziny poszkodowanego. Ubezpieczyciele mogą też podważać zasadność świadczenia części pomocy. Jeśli firma ubezpieczeniowa jest nieugięta, często jedyną drogą egzekucji należnego odszkodowania jest droga sądowa.

Profesjonalna pomoc prawnika

Konieczność korzystania przez poszkodowanego z pomocy osób trzecich jest dla niego dużym przeżyciem. Konieczność dodatkowej walki z ubezpieczycielem o należne odszkodowanie z OC może okazać się ponad siły poszkodowanego. Nie wolno jednak rezygnować z walki o swoje prawa! Zamiast tego lepiej skorzystać z pomocy doświadczonych prawników. Kancelaria Prawna Legatis wspiera swoich klientów na każdym etapie postępowania odszkodowawczego. Prawnicy pomogą zarówno zebrać odpowiednią dokumentację dowodową, jak również będą reprezentować swojego klienta w ewentualnym sporze sądowym. Wszystko po to, aby wywalczyć sprawiedliwe odszkodowanie z OC sprawcy dla poszkodowanego.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o