733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Ochrona własności

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Prawo cywilne > Ochrona własności
Ikona sądu biała

Roszczenia petytoryjne i posesoryjne

Ochrona własności, zwana inaczej ochroną petytoryjną, to w istocie gwarantowana przez konstytucję swoboda korzystania z rzeczy i rozporządzania nimi, bez udziału osób trzecich

Ochrona własności

Ochrona własności, zwana inaczej ochroną petytoryjną, to w istocie gwarantowana przez konstytucję swoboda korzystania z rzeczy i rozporządzania nimi, bez udziału osób trzecich. Ochrona petytoryjna stanowi szereg środków prawnych, które służą właścicielowi w przypadku naruszenia prawa i realizowana jest przez prawo cywilne, karne oraz administracyjne.

Prawo własności jest fundamentalnym prawem rzeczowym o charakterze bezwzględnym, skutecznym wobec wszystkich innych osób. Osoby trzecie mają obowiązek poszanowania cudzego prawa własności. Podstawowym narzędziem prawa cywilnego, służącego ochronie własności, jest roszczenie petytoryjne, przybierające postać roszczenia windykacyjnego, negatoryjnego lub roszczeń uzupełniających.

Roszczenia petytoryjne

Roszczenie windykacyjne mówi, że właściciel może żądać od osoby, która włada jego rzeczą, wydania jej, za wyjątkiem sytuacji, w której osobie trzeciej również przysługuje prawo do władania tą rzeczą. Natomiast z roszczeniem negatoryjnym mamy do czynienia wówczas, gdy osoba trzecia narusza prawo rzeczowe właściciela w sposób inny niż przez pozbawienie go władzy nad rzeczą.

W takiej sytuacji właściciel może zażądać od osoby trzeciej, by przywróciła stan rzeczy zgodny z prawem i zaniechała dalszych naruszeń. Natomiast roszczenia uzupełniające dają możliwość wyegzekwowania wynagrodzenia za korzystanie z rzeczy, zwrotu pożytków, ich równowartości lub naprawienia szkody z powodu zużycia, pogorszenia kondycji bądź utraty rzeczy.

Roszczenia posesoryjne

Roszczenia posesoryjne, w odróżnieniu od petytoryjnych, chronią jedynie stan faktyczny, czyli tzw. stan posiadania. W przypadku naruszenia posiadania, dysponent może skorzystać z roszczenia o jego przywrócenie, a co za tym idzie żądać zwrócenia rzeczy bądź skorzystać z roszczenia o przywrócenie posiadania, wydając pozwanemu odpowiednie nakazy i zakazy.

Specyfiką roszczenia posesoryjnego jest fakt, że nie zależy ono w żadnej mierze od dobrych intencji posiadacza ani od zgodności posiadania z faktycznym stanem prawnym. Roszczenie to służy każdemu posiadaczowi, niezależnie od charakteru posiadania. Wyroki w procesach posesoryjnych nie rozstrzygają o prawie do rzeczy, ale do jej posiadania, dlatego mają charakter tymczasowy.

Nasi prawnicy

Kancelaria prawna Legatis szczyci się znakomicie wykwalifikowaną i doświadczoną kadrą. Przy doskonałej znajomości litery prawa, do prowadzonych spraw podchodzimy z ogromnym zaangażowaniem i pełnym profesjonalizmem. W trosce o satysfakcję klientów, nasza oferta zawiera także usługi dotyczące ochrony nieruchomości, własności gruntowych, czy ochrony własności.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI