733 000 773

Bezpłatna infolinia 24/7

Sporządzanie zażaleń na postanowienia Prokuratur i Sądów

LEGATIS KANCELARIA PRAWNA > Prawo karne > Sporządzanie zażaleń na postanowienia Prokuratur i Sądów
Ikona sądu biała

Sporządzanie zażaleń

postanowienia prokuratorów i sądów

Sporządzanie zażaleń

Zażalenie na postanowienie prokuratora lub sądu jest jednym ze środków odwoławczych, który zaskarża nie tylko postanowienie, ale i zarządzenie lub inne czynności niezwiązane z procesem. W praktyce można zaskarżyć decyzję, pismo procesowe, a także każde postanowienie, które zamyka drogę do wydania wyroku, pod warunkiem, że nie wyklucza tego ustawa.

Zażalenie może dotyczyć postanowienia prokuratora w sprawie umorzenia postępowania lub śledztwa, ale także odmowy wszczęcia postępowania. Ostatnie prawo przysługuje zarówno pokrzywdzonemu, jak i instytucji państwowej, samorządowej bądź społecznej, która zawiadomiła prokuraturę o popełnieniu przestępstwa, natomiast nie przysługuje postronnemu obywatelowi.

Środki odwoławcze

Środki odwoławcze to szeroko pojęta grupa narzędzi prawnych, służących do zaskarżania decyzji zapadłych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym. Funkcją środków odwoławczych jest zmiana bądź doprowadzenie do uchylenia orzeczenia sądu lub prokuratora, w trybie zwyczajnym (dotyczące orzeczeń nieprawomocnych) albo nadzwyczajnym (dotyczące orzeczeń w sprawach zakończonych).

W postępowaniu cywilnym na zwyczajne środki odwoławcze składają się: apelacja i zażalenie. Do nadzwyczajnych należą natomiast skarga kasacyjna oraz skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. W postępowaniu karnym środki zwyczajne są tożsame jak w cywilnym, natomiast do nadzwyczajnych należą kasacja, a także skarga na wyrok sądu odwoławczego.

Zażalenie na tymczasowe aresztowanie

Przesłanki do zastosowania tymczasowego aresztowania dyktuje litera przepisów kodeksu karnego. Jest to izolacyjny środek zapobiegawczy, którego nałożenie służy zabezpieczeniu prawidłowego toku postępowania bądź zapobiegnięciu popełnienia kolejnego przestępstwa przez oskarżonego, gdy istnieją niezbite dowody na to, że oskarżony dopuścił się już wcześniej czynu przestępczego.

Oskarżony nie musi zgadzać się z uzasadnieniem zastosowania środka zapobiegawczego. W terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia może wnieść zażalenie na tymczasowe aresztowanie. Zażalenie rozpatruje na posiedzeniu sąd odwoławczy. Tymczasowe aresztowanie może trwać nie dłużej niż 3 miesiące od dnia zatrzymania. W tym czasie interesy podejrzanego reprezentuje jego obrońca.

Nasi prawnicy

Kancelaria Prawna Legatis skupia kadrę wykwalifikowanych prawników, którzy nie tylko udzielają rzeczowych porad prawnych, ale również reprezentują klientów przez sądami. Piszemy pisma, składamy odwołania i zażalenia oraz dokładamy wszelkich starań, by skutecznie zabezpieczać interesy naszych klientów. Oferujemy profesjonalną, kompleksową opiekę prawną.

INFOLINIA 24/7

733 000 773

Zadaj pytanie

AKTUALNOŚCI