Regulamin

§1
DEFINICJE

Użyte w niniejszym dokumencie określenia oznaczają:

1. Kancelaria – KANCELARIA PRAWNA LEGATIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000528305, REGON 061740778, NIP 7123290625.
2. Klient – użytkownik, który zawarł z Kancelarią umowę na świadczenie usług prawnych,
2. Formularze – strony internetowe na stronie www, umożliwiające użytkownikowi dokonanie wyboru, zamówienie lub rezygnację z usługi oraz udostępnienie Kancelarii danych osobowych użytkownika i/lub jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych.
3. Narzędzia internetowe – oprogramowanie i Formularze udostępniane Użytkownikowi na Stronie WWW i/lub w Sklepie, w celu zamawiania i korzystania z Usług.
4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin, który stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).
5. Sklep – prowadzona przez Kancelarię, na zasadach określonych w regulaminie, platforma usługowa on-line o charakterze otwartym, dostępna na Stronie www.
6. Strona www – portal internetowy prowadzony przez Kancelarię w domenach internetowych, do których prawa przysługują Kancelarii.
7. Umowa o abonament ochrony prawnej – umowa pomiędzy Kancelarią a Użytkownikiem na mocy którego Kancelaria zobowiązuje się do świadczenia Usług określonych w Regulaminie w zamian za okresowe wynagrodzenie, dokonywane w okresach miesięcznych.
8. Pakiet – jeden z trzech pakietów dostępny do zakupienia na Stronie WWW Kancelarii.
9. Usługa – usługa świadczona przez Kancelarię, dostępna na stronie www, w postaci jednego z trzech pakietów (STANDARD, COMFORT, PREMIUM) na mocy Umowy o abonament ochrony prawnej.
19. Ulga – ulga udzielona Użytkownikowi, stanowiąca różnicę pomiędzy ceną podstawową a ceną promocyjną.
10. Ustawa – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
11. Użytkownik – podmiot, który uzyskał dostęp do usług świadczonych przez Kancelarię w ramach Sklepu, na zasadach określonych w Regulaminie.

12. Konsument – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.

13. Przedsiębiorca – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna.

14. Prawo do odstapienia od umowy – Dz.U.2020.0.287 t.j. – Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§2
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania z usług przez Użytkowników. Regulamin wydany został w oparciu o przepisy Ustawy.
2. Oprogramowanie, interfejs, układ funkcjonalny, elementy graficzne, bazy danych i treści strony www stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych i podlegają ochronie prawnej.
3. Korzystanie przez Użytkownika ze Sklepu wymaga uiszczenia stosownego wynagrodzenia na rzecz Kancelarii. Wykaz Usług, które Użytkownik może zamówić wraz z wyszczególnionymi cenami poszczególnych Usług, jest dostępny w Sklepie.
4. Korzystanie z pozostałych Stron WWW należących do Kancelarii jest bezpłatne.
5. Kancelaria może w każdej chwili zmienić zakres czy ceny dostępnych Usług oraz dodać nowe usługi, informując o tym fakcie Użytkowników. W przypadku zmiany zakresu lub ceny Usług Kancelaria poinformuje Użytkowników z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem. W tej sytuacji Użytkownik ma prawo rezygnacji z Usługi bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie czternastu dni od dnia poinformowania Użytkownika przez Kancelarię o wprowadzonych zmianach na adres mailowy Użytkownika. Usługa ulegnie dezaktywacji z dniem wejścia w życie zmian.
6. Użytkownik może zamówić dowolną ilość Usług dostępnych w Sklepie.

§3
WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG
DANE OSOBOWE

1. Zamówienie usługi i zawarcie umowy o abonament ochrony prawnej następuje za pomocą narzędzi internetowych dostępnych na stronie www.
2. Rezygnacja z Usługi następuje poprzez przesłanie pisemnego wypowiedzenia Umowy na adres Kancelarii.
2. W celu zamówienia i korzystania z Usługi, Użytkownik powinien dokonać następujących czynności:
a. wybór usługi, którą Użytkownik chce zakupić, poprzez kliknięcie pola „wybieram” pod wybraną Usługą;
b. sprawdzenie zamówienia i jego zatwierdzenie poprzez kliknięcie w pole „Subskrybuj”;
c. wypełnienie Formularza zamówienia Usługi, zaznaczyć odpowiednie pola zgód i przesłanie do Kancelarii ten Formularz poprzez kliknięcie pola „Kupuję i płacę”;
3. Potwierdzenie zamówienia Usługi przez Użytkownika w sposób określony w postanowieniach Regulaminu jest równoznaczne ze/z:
a. złożeniem przez Użytkownika lub przez jego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych oświadczenia, że dane udostępnione w Formularzu są zgodne z prawdą;
b. upoważnieniem Kancelarii do przetwarzania danych osobowych Użytkownika, a dotyczących korzystania ze Strony WWW oraz należytego realizowania Usług wynikających z zamówionej przez Użytkownika Usługi;
c. upoważnieniem Kancelarii do przetwarzania danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celach związanych z reprezentowaniem Użytkownika i złożeniem oświadczeń określonych w Regulaminie i Formularzu.
4. Użytkownik zobowiązany jest podawać w Formularzu wyłącznie prawdziwe dane. Osobą odpowiedzialną za prawdziwość danych podanych w Formularzu jest wyłącznie Użytkownik, a w przypadku użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych, jego opiekun prawny lub przedstawiciel ustawowy.
5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia weryfikacji danych udostępnionych przez Użytkownika lub opiekuna prawnego albo przedstawiciela ustawowego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych w celu ustalenia, czy dane te są zgodne z prawdą. Użytkownik lub przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych jest zobowiązany do umożliwienia Kancelarii przeprowadzenia weryfikacji, w szczególności poprzez udzielenie dodatkowych wyjaśnień na prośbę Kancelarii.
6. Udostępniony Kancelarii adres e-mail służy do aktywacji Usług zamówionych przez Użytkownika oraz przesyłaniu informacji związanych z realizacją Usług. Udostępnienie adresu jest dobrowolne, ale warunkuje możliwość korzystania z Usług oferowanych przez Kancelarię.
7. Administratorem danych osobowych Użytkowników oraz przedstawicieli ustawowych lub opiekunów prawnych Użytkowników nieposiadających zdolności do czynności prawnych w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 679/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) jest Kancelaria.
8. Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Kancelarii w zakresie ochrony danych osobowych określone zostały w dokumencie „Polityka prywatności” będącym załącznikiem do Regulaminu.

9. Użytkownik dokonując zakupu usługi może wybrać czas trwania umowy.

10. Użytkownik klikając opcję „rocznie” zawiera umowę na czas określony wynoszący jeden rok.

11. Użytkownik klikając opcję „miesięcznie” zawiera umowę na czas nieokreślony.

§4
PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

1. Kancelaria dokłada wszelkich starań, aby korzystanie z Usług było możliwe dla Użytkowników posiadających popularne przeglądarki internetowe, systemy operacyjne i programy obsługujące pocztę elektroniczną.
2. Użytkownik w każdej chwili, za pośrednictwem kontaktu telefonicznego, mailowego lub listownego może skorzystać z Usług oferowanych przez Kancelarię i zamówionych przez Użytkownika.
3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z Usług to:
a. przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox, Google Chrome, Edge; oraz
b. program obsługujący pocztę elektroniczną.
4. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca zdolności prawnej. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem jeśli:
a. posiada pełną zdolność do czynności prawnych, lub
b. uzyska zgodę przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, w przypadku gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych, lub
c. jest reprezentowana przez przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego, w przypadku gdy nie posiada zdolności do czynności prawnych.
5. Bez uprzedniej zgody Kancelarii, Użytkownik nie może przenieść na osobę trzecią praw ani obowiązków związanych z korzystaniem z Usług.
6. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu, zasad współżycia społecznego oraz dobrych obyczajów. Przedstawiciel ustawowy albo opiekun prawny Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych zobowiązany jest do zapewnienia spełnienia i przestrzegania przepisów prawa i postanowień Regulaminu przez Użytkownika, którego reprezentuje.
7. Kancelaria oświadcza, że w ramach świadczenia Usług określonych w Regulaminie, Użytkownik ma zakaz ma zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Użytkownik akceptując treść Regulaminu oświadcza tym samym, że nie naruszy powyższego zakazu.
8. Umowa o świadczenie Usług abonamentowych określonych w regulaminie zostaje zawarta pomiędzy Stronami na okres jednego roku. W pozostałych przypadkach Umowa obejmuje wykonanie jednorazowej Usługi na rzecz Użytkownika.
9. Po upływie roku od zawarcia Umowy, Umowa ulega automatycznemu przedłużeniu na czas nieokreślony, chyba, że Użytkownik złoży stosowne wypowiedzenie nie później niż na miesiąc przed upływem terminu jednego roku.
10. Użytkownik może w każdej chwili może zrezygnować z korzystania z Usług określonych w Regulaminie. Prawo to nie przysługuje w stosunku do Usług jednorazowych, które zostały przez Kancelarię wykonane. W przypadku Usług abonamentowych wypowiedzenie składane jest z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia.
11. W każdym przypadku Użytkownikowi przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od daty jej zawarcia. Prawo to nie przysługuje w zakresie w jakim Umowa została wykonana.

§5
ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI I PRAWA KANCELARII

1. Kancelaria jest uprawniona do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Usług, jeśli jest to spowodowane:
a. koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu lub oprogramowania;
b. przyczynami niezależnymi od Kancelarii (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich)
2. Kancelaria nie ponosi odpowiedzialności:
a. z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług;
b. za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od Kancelarii;
c. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonywania Usług, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonywanie nastąpiło z winy nieumyślnej;
d. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usług, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie;
e. za treści otrzymywane od Użytkowników za pośrednictwem sieci Internet, w tym za podane w Formularzach jakiekolwiek dane lub/i informacje;
f. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami Użytkownika, w szczególności za korzystanie przez niego z Usług w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami Regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.
3. Kancelaria ma prawo wypowiedzenia Umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W przypadku zalegania Użytkownika ze spłatą zobowiązań powstałych na mocy Umowy abonamentowej, Kancelaria ma prawo wypowiedzenia Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia.
4. Kancelaria może odmówić świadczenia Usług, jeżeli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa oraz w innych wypadkach określonych w Regulaminie lub wynikających z przepisów prawa.
5. Kancelaria zastrzega sobie prawo do:
a. rozbudowy i/lub zmian oprogramowania przeznaczonego do korzystania z Usług bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników;
b. zmiany szaty graficznej i/lub układu stron internetowych przeznaczonych do świadczenia Usług bez uprzedniego informowania o tym Użytkowników;
6. W przypadku naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa i/lub Regulaminu, Kancelaria jest uprawniona do zaprzestania świadczenia Usług. Kancelaria zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem wiadomości elektronicznej o zamiarze zaprzestania świadczenia Usług. Jednocześnie w zawiadomieniu Kancelaria wezwie Użytkownika do zaprzestania naruszeń prawa i/lub postanowień Regulaminu i/lub udzielenia Kancelarii stosownych wyjaśnień odnośnie tego naruszenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 3 dni. W przypadku bezskutecznego upływu ww. terminu lub/i udzielenia przez Użytkownika niewiarygodnych wyjaśnień i/lub braku wyjaśnień, Kancelaria może zaprzestać świadczenia Usług, o czym Użytkownik zostanie powiadomiony.
7. Kancelaria jest uprawniona do natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika w następujących przypadkach:
a. cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Kancelarię danych osobowych Użytkownika dla celów określonych w Regulaminie;
b. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego Użytkownika nieposiadającego zdolności do czynności prawnych dla celów reprezentowania Użytkownika i złożenia oświadczeń określonych w Regulaminie i Formularzach;
c. w przypadku udostępnienia przez Użytkownika nieprawdziwych danych osobowych;
d. w przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od zawartej z Kancelarią
Umowy.

§6
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

1. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z Usług na adres poczty elektronicznej: mojprawnik@kancelarialegatis.pl.
2. Kancelaria zobowiązana jest rozpatrzeć reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania reklamacji.
3. W przypadku gdy zgłoszona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Kancelaria może wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia, wyznaczając termin nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie dokumentacji w terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpatrzenia. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
4. Odpowiedź na reklamację Kancelarię kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w formularzu.

§7
ZMIANY REGULAMINU

1. Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego zamieszczenia na stronie www.
2. Kancelaria zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. O treści zmian regulaminu, Kancelaria poinformuje Użytkowników przez umieszczenie na stronie i przesłanie drogą elektroniczną wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian. Powiadomienie nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie podanym wraz z informację o jego zmianie, nie wcześniej jednak niż po upływie 14 dni od daty poinformowania Użytkowników o zmianie regulaminu. Regulamin będzie wiązał Użytkownika, o ile w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji o jego zmianie nie prześle on pisemnej rezygnacji z Usługi w przypadku braku akceptacji nowej treści Regulaminu.
4. Niniejszy Regulamin dostępny jest nieodpłatnie na stronie www w formie, która umożliwia pozyskanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Użytkownik.

5. Prawo do odstapienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje jedynie konsumentom i nie dotyczy przedsiębiorców.

Formularz odstępienia konsumenta od umowy o abonament ochrony prawnej

data, miejscowość

imię i nazwisko

ulica numer domu/numer lokalu, kod pocztowy, poczta

Kancelaria Prawna Legatis

al. Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa

Odstąpienie konsumenta od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja niżej podpisany oświadczam, że  z dniem                   odstępuję od umowy zawartej dnia                 z Kancelaria Prawna Legatis.

Podpis