Nie zawieraj ugody z ubezpieczycielem, bo zapłacisz podatek od odszkodowania!

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
ugoda z ubezpieczycielem

Wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowanie czy zadośćuczynienie to często spory zastrzyk gotówki dla osoby poszkodowanej. Jednak czy od tego rodzaju świadczeń należy odprowadzić podatek? Kiedy nie trzeba rozliczać się z nich z fiskusem?


Zwolnienia z opodatkowania

 

Teoretycznie, zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, opodatkowaniu podlegają wszystkie dochody osiągane przez osobę fizyczną. Jednak w przypadku świadczeń wypłacanych przez firmy ubezpieczeniowe, ww. ustawa wskazuje wyjątki, które nie podlegają rozliczeniu z fiskusem.

Szczegółowo kwestię opodatkowania odszkodowania i zadośćuczynienia reguluje art. 21 pkt. 4, który stwierdza, że wolne od podatku dochodowego są kwoty utrzymane z tytułu ubezpieczeń majątkowych i osobowych. Oznacza to, że wypłacone odszkodowanie z OC czy zadośćuczynienie jest wolne od podatku.

Identyczna sytuacja ma miejsce w momencie, kiedy wypłacone świadczenie to odszkodowanie z OC za śmierć bliskiej osoby. Osoby, którym zostało ono wypłacone, nie muszą rozliczać się z otrzymanych pieniędzy z urzędem skarbowym.

 

Obowiązek podatkowy dla prowadzących działalność

 

Jednak aby móc skorzystać z prawa do zwolnienia z opodatkowania, powyższe świadczenia nie mogą dotyczyć odszkodowań za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą lub prowadzeniem działów specjalnych produkcji rolnej. Tym samym, jeśli otrzymane odszkodowanie będzie wynikało z którejś z powyższych działalności, będzie ono opodatkowane w taki sam sposób, jak dochody z prowadzonej działalności.

 

Otrzymywanie renty a opodatkowanie

 

Odszkodowanie OC może obejmować również wypłatę renty zarówno dla samego poszkodowanego, jak również dla jego bliskich (w przypadku zgonu poszkodowanego). Kwestię opodatkowania tego rodzaju świadczenia reguluje art. 21 pkt. 3c, który jasno wskazuje, że rozliczeniom z fiskusem nie podlegają odszkodowania w postaci renty otrzymane na podstawie przepisów prawa cywilnego w razie uszkodzenia ciała lub

wywołania rozstroju zdrowia, przez poszkodowanego, który utracił całkowicie lub częściowo zdolność do pracy zarobkowej, albo jeżeli zwiększyły się jego potrzeby lub zmniejszyły widoki powodzenia na przyszłość.

 

 Uszczerbek na zdrowiu i koszty leczenia również zwolnione

 

Opodatkowaniu nie podlega również odszkodowanie z OC wypłacone z tytułu poniesionego przez poszkodowanego uszczerbku na zdrowiu czy kosztów jego leczenia. W drugim przypadku istotne jest, że dla urzędu skarbowego nie ma znaczenia czy świadczenie pokrywające koszty leczenia wypłacone jest poszkodowanemu czy osobie, która rzeczywiście je poniosła. W obu przypadkach nie ma obowiązku rozliczania ich z fiskusem.

 

Ugody wyłącznie sądowe

 

Kwestia opodatkowania odszkodowania komplikuje się nieco w momencie, kiedy świadczenie jest wypłacone w ramach osiągniętej z towarzystwem ubezpieczeniowym ugody. Jeśli ugoda jest ugodą sądową, ma zastosowanie zwolnienie z opodatkowania. Identyczna sytuacja jest w przypadku otrzymania świadczenia na podstawie wyroku sądowego. Zgodnie z art. 21 pkt. 3b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych odszkodowanie z OC oraz zadośćuczynienie otrzymane w wyniku wyroku bądź ugody sądowej nie podlegają opodatkowaniu w takiej wysokości, jaka została określona przez sąd wysokość wypłaconego świadczenia.

Oczywiście od powyższej reguły są wyjątki. Ze zwolnienia podatkowego nie można skorzystać, jeśli zasądzone przez sąd odszkodowanie dotyczy świadczeń otrzymywanych w związku z prowadzoną działalnością oraz korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby nie wyrządzono mu krzywdy.

 

Nie zawieraj ugody, bo zapłacisz podatek o odszkodowania!

 

Jednak zupełnie inne zasady obowiązują w momencie, kiedy ugoda z towarzystwem ubezpieczeniowym została zawarta poza sądem. Określa to art. 21 ust. 1 pkt. 3g mówiący, że zwolnienie nie obowiązuje dla odszkodowań wynikających z zawartych umów lub ugód innych niż ugody sądowe. Dlatego też osoba, która pozyskała odszkodowanie z OC w wyniku ugody zawartej poza sądem, zobowiązania jest rozliczyć wypłaconą kwotę w rocznym rozliczeniu podatkowym. Powyższe dotyczy przypadków, kiedy poszkodowany czy jego pełnomocnik zawrze ugodę w trakcie postępowania likwidacyjnego. Opodatkowanie odszkodowania obowiązuje również w momencie, kiedy ugoda pozasądowa została zawarta w trakcie procesu sądowego wytyczonego przez którąś ze stron. Z opodatkowania nie zwalnia nawet przypadek, kiedy pozasądowa ugoda została zawarta przed notariuszem. Podsumowując: zawieranie pozasądowej ugody wcale się nie opłaca. Po pierwsze, odszkodowanie z OC będzie obciążone podatkiem. Po drugie, walcząc w sądzie z pomocą doświadczonej Kancelarii Prawnej Legatis z pewnością uzyska się maksymalną kwotę odszkodowania, która będzie o wiele wyższa od tej pozyskanej w ramach ewentualnej ugody.

 

Kwestia sporna: odsetki od opodatkowania

 

Kwestią sporną pozostają odsetki wypłacone od odszkodowania czy zadośćuczynienia. Teoretycznie odsetki w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie są odszkodowaniem, więc powinny podlegać opodatkowaniu. Takie stanowisko przyjął również Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 9 stycznia 2007 r. (sygn. akt II FSK 36/06).

Jednak zupełnie inny wyrok wydał Naczelny Sąd Administracyjny 17 stycznia 2014 r. (sygn. akt II FSK 289/12), w którym stwierdzono, że odsetki odszkodowawcze są przypisane temu samemu źródłowi dochodu, jakim jest odszkodowanie z OC. Dlatego też odsetki nie podlegają również opodatkowaniu.

 

Opodatkowanie – sprawa indywidualna

 

Chociaż warunki opodatkowania i zwolnienia z podatku odszkodowań wydają się jasne, każdy przypadek rozliczenia z fiskusem jest bardzo indywidualny. Poszkodowany zawsze może wystąpić do Ministerstwa Finansów o indywidualną interpretację swojego przypadku. Zarówno w egzekwowaniu należnego odszkodowania, jak też rozliczania go z fiskusem warto skorzystać ze wsparcia doświadczonych prawników. Kancelaria Prawna Legatis oferuje kompleksową obsługę spraw odszkodowawczych.

Rate this post
5 3 votes
Oceń artykuł