Zasadnicze zmiany w rozliczeniu ulgi rehabilitacyjnej w PIT za 2017r.

ulga rehabilitacyjna

Osoby niepełnosprawne lub opiekunowie utrzymujący osobę niepełnosprawną mogą odliczyć część kosztów w ramach tzw. ulgi rehabilitacyjnej. Obowiązująca od początku

2018 r. nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wprowadziła wiele zmian w tym zakresie.

 

Zwiększony limit dochodu niepełnosprawnego

 

W pierwszej kolejności warto przypomnieć kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej. Beneficjentów można podzielić na dwie grupy. Pierwszą stanowią osoby niepełnosprawne, a ich niepełnosprawność powinna być potwierdzona stosownym dokumentem lub orzeczeniem. Osobą o statusie osoby niepełnosprawnej jest osoba, która może przedstawić:

– orzeczenie o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności (I, II, III grupa inwalidzka)

– lub decyzję o przyznaniu renty z tytułu niezdolności do pracy (całkowitej lub częściowej), renty szkoleniowej bądź socjalnej

– lub oczenie o niepełnosprawności wydane osobie poniżej 16 roku życia (wydane na podstawie odrębnych przepisów)

– lub orzeczenie o niepełnosprawności wystawione przez właściwy organ.

Drugą grupą, która może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, są osoby posiadające na utrzymaniu osobę niepełnosprawną. Oznacza to, że np. rodzic utrzymujący niepełnosprawne dziecko może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej przy rozliczeniu z fiskusem. Jednak w tym przypadku musi być spełniony jeszcze jeden warunek: dochód osoby niepełnosprawnej pozostającej na utrzymaniu członka rodziny nie może przekroczyć progu 10 800 zł w skali roku. Limit ten został zwiększony z poziomu 9120 zł.

 

Ulga dla wszystkich za utrzymanie psa

 

Jeszcze do niedawna w uldze rehabilitacyjnej koszty utrzymania psa asystującego mogły odliczyć jedynie osoby niewidome lub niedowidzące z I lub II grupą inwalidztwa oraz osoby niepełnosprawne ruchowe posiadającej I grupą inwalidztwa. W rozliczeniu za 2017 r. koszty utrzymania asystującego psa może odliczyć każda osoba niepełnosprawna. Odliczane koszty nie mogą przekroczyć poziomu 2280 zł.

 

Użytkowanie auta bez względu na grupę

 

Grupa inwalidztwa nie ma już znaczenia również przy odliczaniu kosztów za użytkowane auta. W tym przypadku również obowiązuje limit odliczenia – 2280 zł. Oczywiście aby móc uwzględnić te koszty w rozliczeniu, osoba niepełnosprawna lub osoba utrzymująca niepełnosprawnego musi być właścicielem lub współwłaścicielem pojazdu. Co ważne, mimo, że osoba niepełnosprawna będzie właścicielem lub współwłaścicielem auta, nie musi posiadać prawa jazdy. Poza tym bez względu na to czy z ulgi korzysta sam niepełnosprawny czy jego opiekun, nie trzeba udowadniać, że przejazdy samochodem dotyczyły przewozu na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Oznacza to, że odliczeniu podlegają również koszty związane z przejazdem do pracy, lekarza czy na zakupy. Wprawdzie ustawa nie nakłada obowiązku kompletowania dokumentów wskazujących poniesiony koszt. Jednak urząd skarbowy może żądać udowodnienia uprawnienia ustalenia prawa do odliczenia.

 

Polisa OC jako wiarygodny dowód

 

Ważnym dowodem w odliczaniu kosztów użytkowania auta jest polisa OC. Posiadanie jej przez niepełnosprawnego jest dla fiskusa wystarczającym dowodem, że podatnik poniósł koszty związane z użytkowaniem pojazdu. Natomiast w przypadku osoby utrzymującej osobę niepełnosprawną polisa OC będzie świadczyła o stałym użytkowaniu samochodu.

 

 

Odliczenie z limitem…

 

Koszty utrzymania psa asystującego oraz użytkowania auta to nie jedyne odliczenia limitowane kwotowo. Ustawa określa również progi kwotowe wobec:

– koszty wynagrodzenia dla przewodników osób niewidomych z I lub II grupą niepełnosprawności,

– koszty wynagrodzenia przewodników dla osób niepełnosprawnych ruchowo posiadających I grupę inwalidztwa,

– koszty wydatków na leki.

W przypadku odliczenia z tytułu wynagrodzeń przewodników jego wartość nie może przekroczyć 2280 zł. Natomiast w przypadku leków odlicza się nadwyżkę kosztów powyżej 100 zł w skali miesiąca. Ważne jest, aby wykupione leki były przepisane przez lekarza specjalistę na stałe bądź czasowo i warto ten fakt potwierdzić właściwym zaświadczeniem. Istotne jest również, aby koszt leków miał formę faktury bądź rachunku wskazującego dla kogo są leki. Warto też zachować dowód zapłaty. Wszystko na wypadek kontroli urzędu skarbowego. Warto też pamiętać, że w kategorii leków odliczeniu nie podlegają wydatki na suplementy diety, ziołowe preparaty, pieluchomajtki czy cewniki.

 

 

…i bez limitu

 

W uldze rehabilitacyjnej można również uwzględnić różnorodne koszty, w stosunku do których nie są ustalone limity kwotowe. Poniżej przedstawiamy najważniejsze z nich.

Nielimitowane są koszty przystosowania samochodu do potrzeb osoby niepełnosprawnej. Jednak istotne jest, aby to przystosowanie nie było fabryczne. Odliczeniu podlegają jedynie przeróbki typowego auta. Jeśli niepełnosprawny lub jego opiekun kupi auto fabrycznie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, nie będzie miał prawa do odliczenia wydatków z tego tytułu.

Odliczeniu podlegają również koszty poniesione na adaptację mieszkań czy pomieszczeń mieszkalnych w celu rehabilitacji czy ułatwienia poruszania się osoby niepełnosprawnej. W kosztach tych uwzględnione są również inwestycje w podjazdy dla wózków inwalidzkich czy koszty instalacji windy dla niepełnosprawnego. Warto jednak pamiętać, że wydatki te muszą dotyczyć wyłącznie domu lub mieszkania. Koszty np. utwardzenia podjazdu na podwórku nie uprawniają do odliczenia.

W uldze rehabilitacyjnej można też uwzględnić koszty na indywidualne urządzenia, sprzęt czy narzędzia techniczne konieczne do rehabilitacji niepełnosprawnego czy do ułatwienia mu przemieszczania się. Odliczyć można również opłaty za serwisowanie tego sprzętu. Istotne jest, aby między typem posiadanej niepełnosprawności a rodzajem zakupionego sprzętu pozostawał ścisły związek. Przykładowo: zakup łóżka masującego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo nie budzi żadnych wątpliwości. Jednak odliczenie kosztu zakupu standardowego laptopa dla osoby słabowidzącej będzie budziło zastrzeżenia organu podatkowego. Aby móc odliczyć koszty zakupu komputera w tym przypadku, powinien on być wyposażony w moduł dedykowany osobom niedowidzącym, np. oprogramowanie zwiększające rozmiar obrazu, syntezator mowy czy ekran dotykowy o wysokiej rozdzielczości.

 

Operacja nie podlega odliczeniu

 

Dużym problemem w uldze rehabilitacyjnej są odliczenia kosztów wszczepianych soczewek i endoprotez. Tego rodzaju materiały, jak też zabiegi są dość drogie. Jednak w uldze rehabilitacyjnej można uwzględnić koszt endoprotezy tylko wtedy, kiedy na dowodzie sprzedaży będzie widniał koszt samego wszczepionego materiału. Jeśli przedstawiona na fakturze opłata będzie obejmować również koszty operacji wszczepienia, podatnik nie może jej odliczyć.

 

Warto znać swoje prawa

 

Świadomość możliwości odliczenia części kosztów dotyczących osoby niepełnosprawnej jest bardzo ważna. W wielu przypadkach niepełnosprawność jest wynikiem wypadku, a odszkodowanie z OC sprawcy (nawet w formie renty) jest z reguły niewystarczające. Ulga rehabilitacyjna pozwala na odliczenie najważniejszych kosztów ponoszonych przez osoby niepełnosprawne i ich opiekunów.

Jednak kiedy niepełnosprawność jest wynikiem wypadku, osoba poszkodowana powinna również za wszelką cenę walczyć o należne zadośćuczynienie z OC. Skazanie na wózek inwalidzki jest tak dużym przeżyciem, że poszkodowani nie mają sił na walkę z ubezpieczycielem. Wtedy warto zwrócić się o pomoc do doświadczonych prawników. Kancelaria Prawna Legatis specjalizuje się w egzekucji sprawiedliwych odszkodowań, a swoich klientów prezentuje na każdym etapie postępowania. Warto zadbać o takie wsparcie w jakże trudnej sytuacji, jaką jest utrata pełnosprawności.

Najpopularniejsze artykuły

Rate this post
0 0 votes
Oceń artykuł